Η επίδραση των τεχνικών χαλάρωσης στο στρες των γυναικών με αισθητικές επεμβάσεις

 Πίζγα Ασπασία 1, Χρούσσος Γεώργιος 2, Δαρβίρη Χριστίνα 3, Βάρβογλη Λίζα 4

 

Εισαγωγή: Οι τεχνικές διαχείρισης του στρες μπορούν να αποτελέσουν μέρος της καθημερινής κλινικής πράξης και κατά συνέπεια να ωφελήσουν περαιτέρω γυναίκες με αντιλαμβανόμενη δυσμορφία σώματος.

Μέθοδος: Πρόκειται για μια πιλοτική μη τυχαιοποιημένη παράλληλου τύπου μελέτη. Γυναίκες που επισκέπτονταν πλαστικό χειρουργό και είχαν ιστορικό επαναλαμβανόμενων αισθητικών επεμβάσεων κλήθηκαν ώστε να συμμετέχουν σε πρόγραμμα διαχείρισης του στρες διάρκειας 8 εβδομάδων (intervention Group Ν=30) που περιλαμβάνει διαφραγματικές αναπνοές και προοδευτική μυϊκή χαλάρωση - relaxation breathing - progressive muscle relaxation, RB-PMR- δύο φορές την ημέρα) ή εντάσσονταν στην ομάδα ελέγχου (control Group Ν=30). Χρησιμοποιήθηκαν μέτρα αυτοαναφοράς για την αξιολόγηση του αντιλαμβανόμενου στρες, των συμπτωμάτων δυσμορφικού συνδρόμου, της ικανοποίησης από τη ζωή, του κέντρου ελέγχου της υγείας, του ιστορικού τιμωρίας, των στρεσσογόνων γεγονότων ζωής κατά την έναρξη του προγράμματος και στο τέλος των 8 εβδομάδων παρακολούθησης.

Αποτελέσματα: Στις γυναίκες που συμμετείχαν στην ομάδα παρέμβασης παρατηρήθηκε μείωση του αντιλαμβανόμενου στρες -24,5 με μέτρια επίδραση r=0,21, μείωση της αυτοαναφοράς συμπτωμάτων δυσμορφικού συνδρόμου -1 με υψηλή επίδραση r=0,5 αύξηση της ικανοποίησης από τη ζωής 15,5 με μέτρια επίδραση r=0,36, μείωση του παράγοντα τύχη του κέντρου ελέγχου της υγείας έπειτα από 8 εβδομάδες στο πρόγραμμα χαλάρωσης. Όλες οι τιμές ήταν στατιστικά σημαντικές με επίπεδο σημαντικότητας < 0,0001. Επιπλέον δευτερεύουσες αναλύσεις έδειξαν ότι οι γυναίκες που είχαν υψηλή αυτοαναφορά τιμωρίας σε διάφορους τομείς της ζωής τους είχαν υψηλότερη αυτοαναφορά συμπτωμάτων δυσμορφικού Συνδρόμου, 520 (p,0,01), υψηλότερο αντιλαμβανόμενο στρες, 580 και μεγαλύτερη τύχη του παράγοντα υγεία, 760 (p<0,01).

Συμπέρασμα: Το πρόγραμμα διαχείρισης του στρες που περιλαμβάνει εφαρμογή διαφραγματικών αναπνοών και προοδευτικής μϋικής χαλάρωσης 2 φορές σε καθημερινή βάση σχετίζεται με μεταβολές στο αντιλαμβανόμενο στρες, τη συχνότητα αυτοαναφερόμενων συμπτωμάτων δυσμορφικού συνδρόμου, το βαθμό αντιλαμβανόμενης ικανοποίησης από τη ζωή και του κέντρου ελέγχου της υγείας. Μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να επεκτείνουν την έρευνα με τη χρήση αντικειμενικότερων κλινικών και εργαστηριακών μετρήσεων.

 

Λέξεις κλειδιά: Δυσμορφικό σύνδρομο, πλαστικές επεμβάσεις, σωματόμορφες διαταραχες, στρες, άγχος, χαλάρωση, τεχνικές διαχείρισης του στρες.

 

1 Μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας", Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ιατρική Σχολή, Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27, Αθήνα, Ελλάδα
1 Ψυχολόγος, επιστημονικός συνεργάτης του Ι.Ο.ΑΣ. 
2 Καθηγητής Παιδιατρικής
3 Καθηγήτρια Δημόσιας και Προαγωγής Υγείας
4 Καθηγήτρια Νευροψυχολόγος

Καλέστε μας μέσω Skype

Ξεκινήστε σήμερα την Online Ψυχολογική Υποστήριξη! Πατώντας το κουμπί Skype, μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με τον λογαριασμό Skype της ψυχολόγου Ασπασίας Πίζγα (aspa.pizga) και να πραγματοποιήσετε τη συνεδρία σας. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να αφήσετε το μήνυμα σας πατώντας την επιλογή "Chat".

Τεστ Άγχους

relationships

Νιώθετε ότι το άγχος σας κυριεύει και επηρεάζει αρνητικά τη ζωή σας; 

Κάντε το τεστ για να προσδιορίσετε εύκολα και άμεσα τα επίπεδα του άγχους σας, έτσι ώστε να ξέρετε αν χρειάζεται να επισκεφτείτε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας 

Κάντε το τεστ εδώ!